abortion

پروژه مدرنیته وتجدد در ایران معاصر

پروژه مدرنیته وتجدد در ایران معاصررابطه مدرنیته را باجامعه معاصرایرانی به نمایش کشیدم وبه طریقی آن را باروشنفکران ایرانی وخارجی مرتبط ساختم تجدد این غول عظیم تاجایی پیش می رود که تمدن را به زانو در می آورد.تو روبه خداقسم بخرین

بررسی صهیونیسم مسیحی و جهان اسلام

بررسی صهیونیسم مسیحی و جهان اسلامچکیدهحرکت جهانی صهیونیسم از اواخر قرن نوزدهم به رهبری «هرتزل» در کنفرانسی که در سال 1897 در شهر بال سوئیس برگزار شد، بنا نهاده شد. بعد از جنگ جهانی اول، کانون ملی یهودیان در فلسطین به قیمومیت انگلیس تشکیل گردید و پس از جنگ دوم جهانی با محاصره و خرید (البته کل زمین‌ها