abortion

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی - ویرایش سومحل تمرین کتاب مقدمه ای بر روش اجزای محدود ردی (Reddy) - ویرایش سومنویسنده: J. R. Reddyکتاب حل تمرین شامل کد های نوشته شده بعضی از تمارین نیز است.فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 423 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلی

بررسی تغییر طبقه صوری در ترجمه انگلیسی به فارسی رمان شاهزاده و گدا اثر مارک تواین

بررسی تغییر طبقه صوری در ترجمه انگلیسی به فارسی رمان شاهزاده و گدا اثر مارک تواینعنوان: بررسی تغییر طبقه صوری در ترجمه انگلیسی به فارسی رمان شاهزاده و گدا اثر مارک تواین، متن انگلیسی + فارسیقالب: Wordتعداد صفحات: 24Abstract:Among many different approaches in the process of translation, one is transl