👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:58

چكیده

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت كیفی«نظریه بنیانی»، با هدف شناخت عوامل موثر بر عملكرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی كرده است. تحلیل داده های مطالعه و «مدل نظریه ای»ساخته شده نشان می دهد كه: شرایط علی«فقدان سنت های دمكراتیك»،«نظام اداری متمركز» و «قوانین مبهم»منجر به پدیده«فقدان نهادینگی»در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می كنند. در این وضعیت اعضای شوراهای شهر با اتخاذ راهبردهای«نهاد خواهی»و«حمایت خواهی»از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می كنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، «نگرانی»، «امتناع از مشاركت»، «امیدواری»و«كارایی»بوده اند. «نگرانی»به وضعیتی اشاره می كند كه عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشاركت تصمیمی است كه برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شركت انتخابات آتی شورا، به عنوان كاندیدا اتخاذ كرده اند. «امیدواری» پدیده ای است كه نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و كارایی اشاره به وضعیتی دارد كه فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار-حتی با گذشت از منافع شخصی خود-دست می زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نكته است كه با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر كارایی سازمان های دمكراتیك، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله«نهادینگی»سازمان های مذكور به معنای ساختارهای حقوقی-اداری كارآمد و تجربه های عمل جمعی دمكراتیك است. این مسئله در نظریه سرمایه اجتماعی كه برخاسته از تجربه كشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمكراتیك و نهادینه شدن آن ها، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مسئله تحقیق

چارچوب نظری

شرح وظایف واختیارات دهیاری

وظایف فوق الذكر را می توان به شرح زیر دسته بندی كرد:

وظایف ستادی واداری

وظایف اقتصادی – مالی دهیاری

وظایف خدماتی- اجتماعی وسیاسی دهیاری

وظایف كالبدی- عمرانی

وظایف خدمات بهداشتی – زیست محیطی

پدیده ناشی از شرایط علی

شرایط مداخله گر مؤثر بر راهبردها

راهبردهای مربوط به پدیده فقدان نهادینگی

پیامدهای راهبردها

وظایف و اختیارات شوراها در تامین بهداشت محیط روستا

روش تحقیق

موارد مطالعه و مشاركت كنندگان

مدیریت روستاها در تعامل با شوراها

مدیریت روستایی

ارکان مدیریت روستایی

شورای اسلامی روستایی

تنگناها و مشکلات تعامل شورا و دهیاری

یافته های مطالعه

چه فعالیت ها و اقداماتی كرده اید؟

بررسی توزیع فراوانی مولفه های پژوهش :

نتیجه گیری

منابع:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدینه الزهراء دانلود 148 داستان شگفت مذهبی پاورپوینت مجموعه بازار تاریخی تبریز راهنمای رسمی آزمون GMAT سال 2015 نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردکان