👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول .................................................................................................1

مقدمه ................................................................................................................................... 2

بيان مسأله ......................................................................................................................... 4

اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................................. 6

اهداف تحقيق ................................................................................................................... 7

سئوالات تحقيق ................................................................................................................. 8

تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق ................................................ 9

فصل دوم ............................................................................................. 13

تعريف اختلال رواني .......................................................................................................14

ديدگاههاي مختلف درباره اختلال رواني ................................................................. 16

افسردگي............................................................................................................................ 18

عوامل ايجاد كننده افسردگي....................................................................................... 24

نظريه هاي مختلف درباره افسردگي .......................................................................... 26

روان پريشي(پسيكوز) .................................................................................................. 28

تعريف خود بيمار انگاري............................................................................................... 34

سبب شناسي خود بيمار انگاري .................................................................................. 36

راهنماي تشخيصي ........................................................................................ 38

اضطراب ........................................................................................................................... 41

علل اضطراب از ديدگاه هاي مختلف روانشناسي .................................................... 44

درمان اختلالات اضطرابي ............................................................................................. 45

نوروز وسواس ............................................................................................................... 47

راهنماي تشخيص : ......................................................................................................... 52

درمان ................................................................................................................................ 53

فوبيا .................................................................................................................................. 53

انواع هراس ها ............................................................................................................... 55

خصومت ( پرخاشگري ) ................................................................................................ 57

علل پرخاشگري ............................................................................................................... 58

كنترل پرخاشگري ........................................................................................................... 59

اساس زيستي پرخاشگري ............................................................................................ 60

نقش يادگيري در پرخاشگري........................................................................................ 61

حساسيت بين فردي .................................................................................... 63

تاريخچه پارانوئيد ........................................................................................ 66

طبقه بندي پارانوئيد .................................................................................... 66

علل بيماري پارانوئيد .................................................................................. 69

پيشينه تحقيق ................................................................................................................ 72

فصل سوم............................................................................................ 77

روش تحقيق ................................................................................................................... 78

جامعه آماري .................................................................................................................... 78

نمونه آماري .................................................................................................................... 78

حجم نمونه و روش نمونه گيري ..................................................................................79

روش اجراي پژوهش ..................................................................................................... 79

ابزار تحقيق ...................................................................................................................... 80

ملاحظات اخلاقي ........................................................................................................... 82

فصل چهارم......................................................................................... 84

مقدمه ................................................................................................................................ 85

توصيف و تحليل داده ها .............................................................................................. 85

فرضيه آزمايي .............................................................................................................. 102

فصل پنجم............................................................................................ 105

بحث و نتيجه گيري .................................................................................................... 106

محدوديتهاي پژوهش.................................................................................................. 110

پيشنهادات تحقيق ........................................................................................................ 111

فهرست منابع ................................................................................................................ 112

پيوست ..........................................................................................................................113

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1ـ 4) توصيف داده هاي بدست آمده از دو گروه افراد عادي وجانباز.................. 85

جدول ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد عادي..................................................................86

جدول ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد جانباز................................................................87

جدول (4 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك نمونه مورد مطالعه در متغيرهاي مورد بررسي .....................88

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات افسردگي در دو گروه مورد مطالعه.............................................89

جدول (6 ـ 4 ) مقايسه نمرات خودبيمارانگاري در دو نمونه مورد مطالعه................................90

جدول ( 7 ـ 4 ) مقايسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه............................................91

جدو ل( 8 ـ 4 ) مقايسه نمرات روان پريشي در دو نمونه مورد مطالعه.....................................92

جدول ( 9 ـ 4 ) مقايسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه...............................................93

جدول ( 10 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت در دو نمونه مورد مطالعه........................................94

جدول (11ـ 4 ) مقايسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه............................................95

جدول ( 12 ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دونمونه مورد مطالعه............................................96

جدول (12 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه مورد مطالعه.................................................97

جدول (14 ـ 4 ) مقايسه ضريب كلي علائم مرضي ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه...........98

جدول ( 15 ـ 4 ) مقايسه نمرات جمع علائم مرضي (pst) در دو نمونه مورد مطالعه..............99

جدول (16 ـ 4 ) مقايسه ضريب ناراحتي (PSDI) در دو گروه....................................................99

جدول ( 17ـ 4 ) بررسي رابطه سن و تحصيلات با متغيرهاي مورد مطالعه در دو گروه....100

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار (1 ـ 4 ) منحني نرمال نمرات افراد عادي..............................................................................87

نمودار ( 2 ـ 4 ) منحني نرمال نمرات جانبازان............................................................................... 88

نمودار ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات افسردگي در گروه مورد مقايسه................................89

نمودار ( 4 ـ 4 ) فراواني توزيع نمرات خود بيمارانگاري در نمونه هاي مورد مقايسه ........................90

نمودار ( 5 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات اضطراب در نمونه هاي مورد مطالعه......................91

نمودار ( 6 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات روان پريشي در نمونه هاي مورد مطالعه...............92

نمودار ( 7 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات وسواس در نمونه هاي مورد مطالعه.......................93

نمودار (8 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت بين فردي در دو نمونه مورد مطالعه.......................94

نمودار ( 9 ـ 4( مقايسه نمرات خصومت در دو نمونه...................................................................95

نمودار (10 ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دو نمونه...................................................................96

نمودار ( 11 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه.......................................................................97

👇محصولات تصادفی👇

بررسی فرهنگ مطالعه و پژوهش دانلود پاورپوینت موزه هنر های معاصر تهران کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل توصيف جرم تغذيه مناسب براي ورزش تنيس