👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

نظام آموزش عالی كشور به عنوان یك نهاد و دانشگاه به عنوان یك سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فكری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی كشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترك تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده كه به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می باشند كه 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند.

در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یكی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی چگونگی بهبود وضعیت دانش آموزان ضعیف کلاس حل تمرین کتاب فیزیک گرمایی و مکانیک آماری رایف دانلود پروژه پاورپوینت پل (پروژه معماری اسلامی و تحلیل فضای شهری) طرح کسب و کار مولد های پیل سوختی پاورپوینت آشنایی با معماری معاصر فرانک گهری