👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ترمودینامیکی-اقتصادي سیکل ترکیبی توان، گرمایشو تبرید و بهینهسازي عملکرد آن با استفاده از الگور

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ترمودینامیکی-اقتصادي سیکل ترکیبی توان، گرمایشو تبرید و بهینهسازي عملکرد آن با استفاده از الگور

چکیده

مقصود از سیستم سهگانه 1، یک سیکل مجهز به توربین گاز میباشد

که ضمن تولید توان، از بخار بازیافت شده توسط بویلر بازیاب بخار 2

براي گرمایش و توسط سیستم جذبی 3 براي سرمایش استفاده می

شود. در این مقاله تأثیر مقادیر مختلف دماي ورودي به توربین،

نسبت فشار کمپرسور و دماي مبرد خروجی از ژنراتور بر بازده قانون

دوم و نرخ هزینههاي سیستم، بررسی شده است. در بهینهسازي

سیکل که توسط الگوریتم ژنتیک انجام میشود، پس از معرفی

متغیرهاي طراحی و تعیین توابع هدف، نقاط بهینه که معرف

بیشترین بازده و کمترین نرخ هزینهها می باشند، تعیین میشوند و

تاثیر هر یک از متغیرهاي طراحی بر روي توابع هدف در اشکالی ارائه

خواهد شد. نشان داده میشود که افزایش نسبت فشار و دماي

ورودي به توربین تأثیر مناسبی بر بازده دارد اما مقدار نرخ هزینهها را

افزایش میدهد. درحالیکه افزایش دماي خروجی از ژنراتور سبب

کاهش هر دو تابع خواهد شد.

واژه هاي کلیدي

سیستم سهگانه، سیکل جذبی، توابع اقتصادي، بهینهسازي چند-

هدفه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آسفالت های پلیمری دانشنامه کوروش کبیر پاورپوینت آماده طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي) نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بهار