👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاري به روش اجزاء محدود

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاري به روش اجزاء محدود

چکیده

ارتعاشات جانبی رشته حفاري در حین چرخش که به لنگ زدن

تعبیر میشود، به دلیل برخورد مداوم رشته به سازند و بروز پدیده

خستگی و سایش، نسبت به ارتعاشات پیچشی و محوري رشته

قابلیت تخریب بیشتري را به دنبال دارد. در صورتی که فرکانس

تحریک رشته به یکی از فرکانسهاي طبیعی خمشی نزدیک باشد،

دامنهي ارتعاشات افزایشیافته، باعث ایجاد پدیدهي تشدید میگردد.

در این مقاله پس از مدلسازي رشته و دیواره و تماس بین آنها در

چاه با انحراف اندك و به کمک نرمافزار انسیس 1، با آنالیز استاتیکی

طول مؤثر رشته حفاري بدست آمده و سپس با آنالیزهاي مودال،

هارمونیک و گذرا به بررسی ارتعاشات جانبی رشته پرداخته میشود.

در این راستا با درنظرگرفتن اثرات گل حفاري 2 و اصطکاك، تأثیر

پارامترهایی مانند زاویه انحراف چاه، طول رشته حفاري، وزن روي

مته 3 و سرعت دورانی میزدوار بر ارتعاشات جانبی بررسی شده است.

واژههاي کلیدي

لنگزدن، رشته حفاري، روش اجزاء محدود

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سقفهای کشسانی نظریه بی نظیر و بنیادین گشتالت فلاش طراحی شده در سالیدورک و کتیا-طرح 9 تحقيق رضاشاه پهلوی تحقيق آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)