👈 فروشگاه فایل 👉

شبيه سازي جريان دوفاز مايع – جامد در فضاي حلقوي چاه حفاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبيه سازي جريان دوفاز مايع – جامد در فضاي حلقوي چاه حفاري

انتقال كنده هاي حفاري يك فاكتور مهم براي حفر چاه هاي نفت و گاز ميباشد. به طوري كه موفقيت عمليات حفاري وابستگي مستقيمبه كيفيت تميزي سوراخ چاه دارد. در اين مقاله جريان رو به بالايمايع – جامد در داخل داليز هممركز و غير هممركز درون چاه حفاري با استفاده از مدل دو سيالي اويلري مدلسازي شده است و سپس با استفاده از روش عددي تحليل شده است. شبيه سازي عدديبراي جريان مايع- جامد ابتدا با يك سيال نيوتني (آب) و سپس بايك سيال غير نيوتني (محلول0/4درصد CMC انجام شده و تأثير پارامترهايي همچون نرخ جريان، چرخش لوله حفاري و خروج ازمركزيت بر عمليات حفاري بررسي شده است. نتايج نشان ميدهد كه چرخش لوله حفاري سبب بهبود انتقال كنده ها بخصوص در حفاري مايل ميشود

👇محصولات تصادفی👇

بررسی سدهاي خاكي گزارش کارآموزی حسابداری 3 طرح توجیهی عقيق تراشي بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمان نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بافق