👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني

چكيدة مطالب :

در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است.

در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي پژوهشهاي انجام شده (اعم از خارجي و داخلي) پرداخته شده است.

در فصل سوم روش اجراي آزمون بيان مي‌شود جامعة آماري، پرسشنامه‌هاي انجام شده در اين پژوهش، روش نمونه گيري تجزيه و تحليل اطلاعات در اين فصل بر آن پرداخته مي‌شود.

در فصل چهارم اين پژوهش كه به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدايي آن از توصيف و سازماندهي مناسب داده‌هاي مورد نظر از روش‌ توصيفي از قبيل اعداد، فراواني، درصد و ... و همچنين نمودار جهت ارائه نتايج به شكل تصوير استفاده شده است.

در بخش دوم براي تحليل داده‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. دليل استفاده از اين آزمون تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها مي‌باشد.

در فصل انتهايي اين پژوهش به بحث و نتيجه گيري كلي پرداخته و پيشنهادات ارائه شده و محدوديت‌هاي اين پژوهش بيان شده است.

فصل اول :كليات پژوهش

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش

فصل سوم:روش تحقيق

فصل چهارم:تحليل داده‌ها

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

منابع و پيوست‌ها

چكيدة مطالب

در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است.

در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي پژوهشهاي انجام شده (اعم از خارجي و داخلي) پرداخته شده است.

در فصل سوم روش اجراي آزمون بيان مي‌شود جامعة آماري، پرسشنامه‌هاي انجام شده در اين پژوهش، روش نمونه گيري تجزيه و تحليل اطلاعات در اين فصل بر آن پرداخته مي‌شود.

در فصل چهارم اين پژوهش كه به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدايي آن از توصيف و سازماندهي مناسب داده‌هاي مورد نظر از روش‌ توصيفي از قبيل اعداد، فراواني، درصد و ... و همچنين نمودار جهت ارائه نتايج به شكل تصوير استفاده شده است.

در بخش دوم براي تحليل داده‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. دليل استفاده از اين آزمون تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها مي‌باشد.

در فصل انتهايي اين پژوهش به بحث و نتيجه گيري كلي پرداخته و پيشنهادات ارائه شده و محدوديت‌هاي اين پژوهش بيان شده است.

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه 1

بيان مسأله 4

اهميت نظري و عملي پژوهش 8

پيشينة تحقيق 9

اهداف پژوهش 10

فرضيه هاي پژوهش 10

تعاريف مفاهيم 11

تعاريف نظري 11

تعاريف عملياتي 12

فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش

تعاريف هوش هيجاني 13

ويژگيهاي هوش هيجاني 14

سير مطالعه‌ي هوش هيجاني 18

اندازه گيري هوش هيجاني 21

پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام 24

هوش هيجاني و بيماريهاي رواني 28

ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت 31

افزايش هوش هيجاني 34

تعاريف سلامت رواني 53

اهداف و مقاصد بهداشت رواني 55

بهداشت رواني 57

معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام 60

تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري 62

اصول بهداشت رواني 66

پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني 70

فصل سوم : روش تحقيق

جامعه آماري 87

روش نمونه گيري 87

روش اجراي پژوهش 94

تجزيه و تحليل اطلاعات 94

فصل چهارم : تحليل داده‌ها

مقدمه 95

فرضيه‌هاي SPSS 96

آمار توصيفي 97

آمار استنباطي 113

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه 122

ارائة فرضيه‌ها 124

بحث و نتيجه گيري 133

پيشنهادات 135

محدوديت‌ها 135

منابع و ماخذ 136

پرسشنامه و آزمون

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:150

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت گیاهان آپارتمانی پاورپوینت-نمای ساختمان و نحوه طراحی و اجرای آن- در 53 اسلاید-powerpoin-pp علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهكاری‌ نقشه ی خطوط همدمای استان البرز تیغه فرز انگشتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا