👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحان

چکیده اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبريز انجام گرفت.

بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوري داده‌ها از مقياس زونگ استفاده شد.

براي تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معني‌دار است كه فرضيه H1 مورد تأييد قرار گرفت. به عبارت ديگر بين ميزان اضطراب دانشجويان قبل از امتحانات و در ايام امتحانات تفاوت وجود دارد و اين تفاوت از لحاظ آماري معني‌دار‌ است و به اين ترتيب فرضيه پيشنهادي پژوهش مورد تأييد قرار گرفت.

فصل اول : ادبيات پژوهش

مقدمه 1

بيان مسئله 4

اهميت و ضرورت پژوهش 6

اهداف پژوهش 8

فرضيه‌هاي پژوهش 8

تعريف متغيرها 9

فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق

مقدمه 11

اضطراب 11

علائم اضطراب 19

بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند. 20

رويكردهاي نظري به اضطراب 24

اضطراب امتحان 32

پيشينه تحقيقات 39

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه 45

عنوان صفحه

جامعه آماري 45

نمونه آماري 45

شيوه اجراي تحقيق 49

روش‌هاي آماري 49

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي

مقدمه 51

يافته‌هاي توصيفي 52

يافته‌هاي استنباطي 55

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه 57

بحث و نتيجه‌گيري 57

پيشنهادهاي كاربردي 60

پيشنهادهاي پژوهشي 61

محدوديت‌هاي پژوهش 62

منابع و ضمائم 63

👇محصولات تصادفی👇

کتاب پژوهش سلول های بنیادی اقدام پژوهی تقویت درس املاء پاورپوینت سازه فضا کار دانلود گزارش کارآموزی ادلره برق طرح توجيهی توليد و بسته‌بندي سس مايونز