👈 فروشگاه فایل 👉

شبيه سازی فرآيند کشش عميق ورقه های کامپوزتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبيه سازی فرآيند کشش عميق ورقه های کامپوزتی

چکيده:

در اين تحقيق روشي جديد براي مد لسازي فرآيند كشش عميق ورق ههاي كامپوزيتي تقويت شده با الياف مصنوعي بافته شده، ارائه شده است. با سود بردن از اين واقعيت كه خواص كششي و برشي الياف بافته شده از هم مستقل هستند، يك معادله مشخصه براي اين مواد ارائه شده است. در اين معادله مشخصه فرض شده كه دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده، به ماده چسبيده و با ماده حركت ميكند. مولفه هاي تنش و كرنش موجود در معادله مشخصه، در اين دستگاه مختصات متحرك داده شده اند. از آنجا كه كد vumat نرم افزار ABAQU تنشها و كرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتي كه به ماده چسبيده است مي دهد، م يتوان بدون نيازبه تبديل مولفه هاي تنش و كرنش از دستگاه مختصات محلي كه به ماده چسبيده است به دستگاه مختصات كلي، از اين معادله مشخصه براي شبيه سازي ماده استفاده كرد.

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب آموزش شبکه عصبی دو لایه با استفاده از روش سریع ترین کاهش متن برای دفتر بله برون بررسي اثر فاكتورهاي ورودي بر روي زبري سطح و گپ كناري در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي EDM فولاد اب دانلود طرح توجیهی شركت توليدی فرقان شيمی نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان)