👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كار آزمايشگاه فيزيك عمومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كار آزمايشگاه فيزيك عمومی

فهرست آزمايشات:

آزمايش 1 : آشنايي با كوليس و ريزسنج

آزمايش 2 : تعيين چگالي اجسام متفاوت

آزمايش 3 : محاسبه ضريب انبساط طولي

آزمايش 4 : اندازه گيري ظرفيت گرمايي (كالريمتر) گرماسنج

آزمايش 5 : تعيين گرماي ويژه يك جسم (نامشخص)

آزمايش 6 : تعيين گرماي نهان تبخير (LV)

آزمايش 7 : تعيين گرماي نهان ذوب يخ (Lf )

آزمايش 8 : مدرج كردن دماسنج به روش سيلسيوس

آزمايش 9 : تعيين گرماي ويژه مايع به روش سرد كردن

آزمايش 10 : اندازه گيري ضريب انبساط حجمي مايعات

آزمايش 11 : قانون بويل ماريوت

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پل ها و انواع آن شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از ماتریس کانورتر در سیمولینک متلب پاورپوینت در مورد مدیریت و رهبری و تفاوت این دو حل تمرین کتاب مدل های احتمالاتی روس - ویرایش سوم شیپ فایل آبراهه های استان خراسان شمالی