👈 فروشگاه فایل 👉

افسردگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

افسردگي

قسمتی از متن :

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند .

نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده ، احساس ناامیدی ، احساس غم ، بی ارزشی ، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند . این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند . بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج انجام دادیم . مطالعه با استفاده از تست بک (BDI) بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است .

روش تحقیقی که از آن استفاده شد ، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسة بین میانگین دردو گروه مستقل و بااستفاده از فرمول t بوده است . روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد ۱۴۰ نفر از هر گروه بوده است . روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است . با قرار دادن نمرات خام درفرمول t وبا سطح اطمینان ۹۰% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که « تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد .»

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه

بیان مسئله

اهمیت مسئله

اهداف تحقیق

بیان فرضیه

فرضیه تحقیق

اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

افسردگی

شیوع

دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق

افسردگی

نشانه های افسردگی

طبقه بندی

نظریه های افسردگی

درمان اختلالات خلقی

تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

توصیف روش تحقیق

جامعه تحقیق

روش نمونه گیری

متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است

روش جمع آوری داده ها

ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

نتیجه گیری

توجیه و تفسیر نتایج

توصیه برای پژوهشهای بعدی

محدودیتها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی در مورد ريخته گري آلومينيوم، كارخانه ايران خودرو حل تمرین کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز - ویرایش سوم تحلیل المان محدود فرایند اکستروژن مستقیم در نرم افزار آباکوس (به همراه فایل های تحلیل) شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی کسری دوچرخه طراحی شده در سالیدورک و کتیا