👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

چكيده

يك راي نتيجه تلاش قاضي و دستگاه قضايي است كه پس از تشكيل جلسه هاي متعدد دادرسي، رسيدگي به دلايل و اظهارات طرفين، مطالعه و انجام تحقيقات فراوان و رعايت تشريفات مربوط به دادرسي و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ايجاد عدالت صادر مي گردد.

موضوع كلي پرونده مورد بررسي اين پروژه قتل عمدي و سرقت مقرون به آزار است كه مراجع قضايي مختلف اعم از بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور دربارة آن اظهار نظر كرده اند. موضوعي كه بنابر تصويب شوراي محترم آموزشي دانشكده در اين پروژه مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد، بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي است.

عمده ي مباحث مربوط به اين پروژه، در راي بدوي آمده است و مراجع قضايي بالاتر راي دادگاه بدوي را ابرام

كرده اند.

مطالب اين پروژه در دو فصل اصلي نگارش يافته است كه در فصل اول كليات شركت و معاونت در قتل عمدي بيان مي گردد. در فصل دوم به منظور بررسي نقاط ضعف و قوت آرا، تحليل هاي شكلي و ماهوي صورت گرفته است. در پايان نيز پس از نتيجه گيري پيشنهاداتي در جهت رفع نقص هاي قانوني كه باعث صدور آراي متعدد در يك موضوع ثابت مي شود، از طرف بندة حقير به عنوان يك دانشجوي حقوق آمده است.

علائم اختصاري

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامي1370 و 1375

ق.آ.د.ك قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي

و انقلاب در امور كيفري 1378

ق.م قانون مدني

ص صفحه

«فهرست مطالب»

مقدمه 1

فصل اول – كليات شركت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شركت 3

گفتار اول – سابقه تاريخي شركت در جرم 3

گفتار دوم – شركت در قتل عمد 5

گفتار سوم – مجازات شركت در قتل عمد 9

گفتار چهارم – انواع شركت به اعتبار عناصر مادي و رواني 12

الف – انواع شركت به اعتبار عنصر مادي 12

1- شركت در فعل و شركت در نتيجه 13

2- شركت سبب و مباشر يا چند سبب و چند مباشر 13

3- شركت فاعل و تارك فعل 14

ب – انواع شركت به اعتبار عنصر رواني 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد 15

2- اجتماع عمد و خطاي محض 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطاي محض 16

مبحث دوم – معاونت 18

گفتار اول : سابقه تاريخي معاونت در جرم 18

گفتار دوم : عنصر مادي 19

گفتار سوم: عنصر رواني 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد 23

فصل دوم – تجزيه و تحليل آرا 26

مبحث اول – تحليل شكلي 27

گفتار اول – بررسي مقررات «ق.آ.د.ك 1378» 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ك 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ك 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ك 30

گفتار دوم – نقد ادبي 32

مبحث دوم – تحليل ماهوي 36

گفتار اول – بررسي ادله اثبات جرم و نظر قضايي قضات 36

الف – اقرار 36

ب – علم قاضي 38

گفتار دوم – بررسي مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42

الف – ماده 231 ق.م.ا 43

ب – ماده 232 ق.م.ا 45

ج – ماده 205 ق.م.ا 45

د – ماده 206 ق.م.ا 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا 47

ي – اصل 37 ق.ا 49

گفتار سوم – ديدگاه فقهي در 50

الف – تعيين مجازات قتل عمد 51

ب – عدم احراز شركت در قتل عمد 51

نتيجه گيري 53

پيشنهادات 55

منابع و مآخذ 57

پيوست‌ها 59

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-اصول روانشناسی تحولي (رشد پیشرفته)- در 65اسلاید-powerpoin-ppt انرژی خورشيدی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت مکاترونیک شاو پاورپوینت-مديريت استراتژيك - در200 اسلاید-powerpoin-ppt جزوه قواعد عربی سال سوم دبیرستان