👈 فروشگاه فایل 👉

علائم استاندارد براي جوشكاري،‌ لحيم كاري و آزمون هاي غير مخرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

علائم استاندارد براي جوشكاري،‌ لحيم كاري و آزمون هاي غير مخرب

عنوان مقاله: علائم استاندارد براي جوشكاري،‌ لحيم كاري و آزمون هاي غير مخرب

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

1- علامت هاي اصلي

1-1- تفاوت ميان علامت جوش و علائم قراردادي جوش

2-1- علائم جوش

3-1- علائم قراردادي جوش

4-1- علائم تكميلي

5-1- شيوه به كاربردن علائم قراردادي جوش

6-1- توضيحات

2- انواع اتصالات اساسي

3- قوانين اصلي

1-3- مفهوم محلي كه فلش علائم قراردادي جوش به آن اشاره مي كند

1-1-3- علامت جوش گوشه ، جناقي و جوش لبه

2-1-3- علائم جوش گل ميخ ، دكمه جوش ، جوش زائده اي ، جوش برجسته و درزجوش

3-1-3- علائمي كه جهت و سمت برايشان بي معني است

2-3- مشخص كردن محل جوش با رجوع به محل اتصال

1-2-3- جهت فلش

2-2-3- سمت ديگر فلش

3-2-3- هر دو سمت ( سمت فلش و سمت ديگر)

1-3-2-3- علامت هاي جوش متقارن

2-3-2-3- علائم جوش غير متقارن

3-3- جهت و شكل قرار گيري علائم جوشكاري

4-3- شكستن خط فلش

5-3- تركيب علائم جوشكاري

6-3- يك خط مرجع با چند فلش

7-3- چند خط مرجع

1-7-3- چند خط مرجع

2-7-3- اطلاعات تكميلي

3-7-3- علامت مكان جوشكاري و جوشكاري دور تا دور

8-3- علالمت مكان جوشكاري

9-3- توسعه دادن مفهوم جوشكاري به وسيله علائم

1-9-3- پيوستگي جوش

2-9-3- تغيير در جهت جوشكاري

3-9-3- عضو نامرئي ( نديد )

4-9-3- مشخصات محل جوش

5-9-3- محل جوش بدون مشخصات

10-3- علامت جوشكاري دور تا دور

1-10-3- جوشكاري در جهت ها يا صفحه هاي مختلف

2-10-3- جوش هاي جانبي ( پيراموني )

11-3- دنباله ( دم )‌علائم قراردادي جوش

1-11-3- جوشكاري و مشخصات پروسه مربوط به آن

2-11-3- مراجع

3-11-3- طراحي كردن انواع علائم جوشكاری

4-11-3- تشخيص انواع جوش هاي مخصوص

5-11-3- حذف دنباله

6-11-3- نوشتن نكته ها

12-3- بدست آوردن گرده مناسب به وسيله جوشكاري

13-3- عملیات تکمیلی جوش

1-13-3- بدست آوردن گرده جوش به وسیله عملیات تکمیلی

2-13-3- روش های عملیات تکمیلی

3-13-3- روش عملیات تکمیلی نامشخص

14-3- علامت ذوب کامل

1-14-3- محل قرارگرفتن علامت نفوذ کامل

2-14-3- ابعاد نفوذ کامل

15-3- نفوذ کامل در جوش لبه ها

1-15-3- نفوذ کامل در جوش لبه ها روی اتصالات لب به لب فلانچ ها

2-15-3- جوش لبه با نفوذ کامل روی اتصالات گوشه ای فلانچ ها

16-3- روش های ترسیم علامت ها

17-3- واحد متریک

18-3- تلرانس ابعاد جوش

4- جوشكاري شياري

1-4- کلیات

1-1-4- اندازه شيارهاي يكطرفه

2-1-4- اندازه شیارهای دوطرفه

3-1-4- فلش هاي شكسته و راست

1-3-1-4- فلش شکست

2-3-1-4- فلش راست برای جوشکاری شیار یکطرفه

3-3-1-4- فلش راست برای جوشکاری شیار دوطرفه

2-4- اندازه عمق شیار در جوشکاری شیاری

1-2-4- محل قرار دادن علامت

2-2-4- نفوذ کامل اتصال

3-2-4- جوشکاری با نفوذ جزیی، اندازه ریشه جوش مشخص، عمق پخ نامشخص

4-2-4- جوشکاری با نفوذ کامل جوش، اندازه ریشه جوش مشخص، عمق پخ نامشخص

5-2-4- عمق پخ مشخص، اندازه ريشه جوش در جاي ديگري مشخص گرديده

6-2-4- عمق پخ و اندازه ريشه جوش مشخص

7-2-4- عمق پخ مشخص ، اندازه ريشه جوش نامشخص

8-2-4- هندسه جوش نامشخص ، اتصال با نفوذ كامل مورد نياز

9-2-4- هندسه جوش نامشخص ، اندازه شيار جوش مشخص

10-2-4- درز جوش هاي گرد

3-4- اندازه شيار

1-3-4- فاصله باز بودن شيار

2-3-4- زاويه شيار جوش

3-3-4- شعاع و سطح ريشه

4-4- طول ريشه جوش

1-4-4- موقعيت

1-1-4-4- جوشکاری با طول کامل

2-1-4-4- طول جوش مشخص

3-1-4-4- هاشور

2-4-4- تغییر راستای جوش

5-4- درز جوش متناوب ( یک پاس جوش و فاصله و جوش )

1-5-4- گام

2-5-4- محل درج ابعاد گام

3-5-4- درز جوش زنجیره ای منقطع

4-5-4- درز جوش های شطرنجی منقطع

5-5-4- ادامه جوشکاری

6-5-4- موقعیت جوش منقطع

6-4- فرم جوش و عملیات پایانی جوش های شیاری

1-6-4- فرم حاصله به وسیله جوشکاری

2-6-4- بدست آوردن فرم جوش به وسیله عملیات تکمیلی

7-4- جوشکاری از پشت (Backing welding) و جوش پشتی (Back weld)

1-7-4- کلیات

2-7-4- علامت (Back weld)

3-7-4- علامت (Backing welding)

4-7-4- شکل گرده پایانی (Backing welding) و (Back weld)

2-4-7-4- بدست آوردن فرم جوش به وسیله عملیات پس جوش

8-4- اتصال با پشت بند

9-4- اتصال با فاصله

10-4- الحاق شونده قابل مصرف

11-4- جوشکاری شیاری با گوجینگ پشت (BACK GOUGE)

12-4- جوش های آب بندی

5- جوش گلويي (fillet)

1-5- کلیات

1-1-5- موقعيت اندازه ها

2-1-5- جوش گلويي دو طرفه

3-1-5- نوشتن متن در نقشه

2-5- اندازه جوش گلويي

1-2-5- موقعيت

2-2-5- جوش گلويي با پايه هاي نا برابر

3-5- طول جوش گلويي

1-3-5- موقعيت

1-1-3-5- طول كامل

2-1-3-5- طول مشخص

3-1-3-5- هاشور زدن

3-3-5- تغيير جهت در جوشكاري

4-5- جوش گلويي منقطع

1-4-5- گام

2-4-5- محل قرارگرفتن اندازه گام

3-4-5- جوش گلويي منقطع زنجيري

4-4-5- جوش گلويي دو طرفه شطرنجي ( جوش گلويي منقطع نوبه اي )

5-4-5- حد جوش

6-4-5- موقعيت جوش گلويي منقطع

5-5- جوش گلويي روي سوراخ ها و دكمه ها

6-5- شكل گرده جوش و عمليات تكميلي

1-6-5- شكل گرده جوش بدست آمده به وسيله جوشكاري

2-6-5- شكل گرده جوش بدست آمده به وسيله پس جوش تكميلي

7-5- اتصالات كج

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحلیل پلاستیک و دستگاه آسیاب پلاستیک رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ بررسی مبارزه با تروريسم بررسی معزل حقوق بشر