👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شیمی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی شیمی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

دانلود گزارش کارآموزی شیمی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 109

فهرست مطالب

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران15

پیش گفتار 17

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18

هدف و دامنه کاربرد18

مراجع الزامی18

تعاریف و اصطلاحات21

نقیصه21

رفتار چقرمه21

رفتار شكننده21

قطر خارجی اسمی ، dn22

قطر خارجی متوسط 22

حداقل قطر خارجی متوسط 22

ضخامت جداره در هر نقطه ،22

دو پهنی22

ضخامت جداره در هر نقطه ،24

حداقل ضخامت جداره،23

حداکثر ضخامت جداره، 23

ضخامت متوسط جداره، 23

ضخامت اسمی جداره 23

حداکثر فشار کاری مجاز 23

فشار اسمی، PN 23

حد پایین اطمینان 23

حداقل استحکام موردنیاز MRS 24

ضریب طراحی C 24

نسبت ابعاد استانداردSDR 24

تنش هیدرواستاتیک 25

مواد اولیه 25

ویژگی های مواد اولیه 25

دسته بندی مواد اولیه 25

وضعیت ظاهری 26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27

رواداری ابعاد 27 

طول لوله 27

جدول 28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33

آزمون فشارترکیدگی 34

تجدید نظر 34

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 35

 مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار 35

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36  

مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد 36

مراجع الزامی 36

اصطلاحات و تعاریف 38

مواد پلی اتیلنی 38

دوده 38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39

حداقل استحکام مورد نیاز 39

ضریب طراحی 39

تنش طراحی40

دسته بندی40

جدول41

ویژگی هاي مواد اولیه42

چگالی42

نرخ جریان مذاب43

درصد پراکندگی و توزیع دوده44

درصد وزنی44

پراکندگی دوده44

توزیع دوده44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی44

پایداری حرارتی45

پیش گفتار 46

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47

 ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 47

مراجع الزامی 49

اصطلاحات و تعاریف 47

کلیات 48

تهیه نمونه ها 48

شرایط تثبیت آزمونه 48

اندازه گیری ضخامت دیواره48

وسیله اندازه گیری 48

روش اندازه گیری48

محاسبات48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49

وسیله اندازه گیری49

روش اندازه گیری 49

 اندازه گیری دو پهنی 50

وسیله اندازه گیری50

روش کار 50

اندازه گیری طول لوله52

وسیله اندازه گیری50

روش اندازه گیری 50

گزارش نتایج51

گزارش آزمون51

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52

مقدار دوده - روش آزمون

پیش گفتار52

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53

 مقدار دوده - روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد53

مراجع الزامی53

وسایل مورد نیاز54

کوره الکتریکی54

در پوش54

ظرف احتراق 54

ترموکوپل آهن – کنستانتین54

جریان سنج55

تله 55

لوله خشک کن55

دسیگاتور55

چراغ بونسن55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم55

روش آزمون56

اندازه گیری مقدار خاکستر57

محاسبات58

پیش گفتار59

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری60

 بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد60

مراجع الزامی60

اصطلاحات و تعاریف 61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن61

وسایل مورد نیاز62

آزمونه ها 62

آماده سازی 62

روش آزمون62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن62

وسایل مورد نیاز62

آزمونه ها 63

آماده سازی 63

روش آزمون63

بیان نتایج 64

گزارش آزمون64

پیش گفتار66

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد67

مراجع الزامی67

اصطلاحات و تعاریف 68

اساس آزمون 68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون69

وسایل70

درپوشهای انتهایی70

پایه یا آویز 71

مخزن 71

وسیله ایجاد فشار 72

دماسنج 72

زمان سنج 72

ضخامت سنج 73

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی73

تهیه آزمونه ها73

نمونه برداری 73

طول آزاد آزمونه ها(10) 73

تعداد آزمونه ها 74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون74

کالیبراسیون دستگاه74

محاسبه فشار آزمون 74

آماده سازی آزمونه ها74

روش کار75

گزارش آزمون 76

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78

پیش گفتار 78

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79

هدف و دامنه کاربرد 79

هدف ازتدوین این استاندارد79

چگالی وچگالی نسبی 80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80

مراجع الزامی80

اصطلاحات و تعاریف 81

چگالی Pt 81

چگالی نسبی81

جدول 82

تعداد آزمونه 82

آماده سازی آزمونه82

روش های آزمون 83

روش الف 83

روش ب86

روش ج 87

روش د90

گزارش آزمون96

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار97

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی98

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد98

وسایل مورد نیاز98

بیان نتایج98

روش كار98

روش الف99

روش ب100

گزارش آزمون100

پیش گفتار101

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد102

مراجع الزامی102

اصطلاحات و تعاریف 103

اهمیت آزمون 104

وسایل مورد نیاز آزمون104

 قالب104

دستگاه شیارزن105

نگهدارنده آزمونه105

لوله آزمایش105

حمام با دمای ثابت105

ورق آلومینیوم105

چوب پنبه105

سینی 105

زار انتقال 106

گیره 106                               

مواد لازم106

تهیه آزمونه106

روش آزمون107

گزارش آزمون108

جدول109

منابع110

👇محصولات تصادفی👇

تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد نمونه سوالات كشت و پرورش قارچ صدفي نماد شناسی نقوش حیوانی ایران باستان بخش سوم تحقیق شاهنامه فردوسي هموگلوبین.عملکرد .ساختار و مطالب مربوط به ان