👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌

دانلود مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 188

فهرست گزارش ها

رديف‌ موضوع‌ گزارش‌

1 گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد و ايراد

 (كيفري‌)بدني‌ غيرعمدي‌

   2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد 6

  (حقوقي‌)

   3 گزارش‌ سوم‌ تخريب‌ عمدي‌ - تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ - 10

   (كيفري‌) مشاركت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ - تيراندازي‌ و...

   4 گزارش‌ چهارم‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 ميليون‌ ريال‌ 16

     (كيفري‌)

   5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و 21

  (حقوقي‌) اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌

   6 گزارش‌ ششم‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ - صيد غيرمجاز ميگو 27

   (كيفري‌)

   7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الكلي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و 31

    (كيفري‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌

   8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق 36

   (حقوقي‌) توافقي‌

9 گزارش‌ نهم‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار 41

              (كيفري‌)

  10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ 46

              (كيفري‌)

  11 گزارش‌ يازدهم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ 51

              (حقوقي‌) به‌ منزل‌ مشترك‌

  12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ 56

              (حقوقي‌)       

  13 گزارش‌ سيزدهم‌ شرب‌ خمر - ايجاد مزاحمت‌ - تخريب‌ 61

              (كيفري‌)

  14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگي‌ 65

              (حقوقي‌)

  15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخليه‌ و تحويل‌ عين‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضاي‌ مدت‌ 70

              (حقوقي‌)

  16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ 74

              (كيفري‌)

 17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ 79

              (حقوقي‌)

  18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ حجر 83

              (حقوقي‌)

  19 گزارش‌ نوزدهم‌ خيانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ 87

              (كيفري‌)

  20 گزارش‌ بيستم‌ تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌ 92

              (كيفري‌)

  21 گزارش‌ بيست‌ويكم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند 98

              (حقوقي‌) رسمي‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پرايد

  22 گزارش‌ بيست‌ودوم‌ تهديد، ايجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدي‌ 104

              (كيفري‌)

  23 گزارش‌بيست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ ميليون‌ ريال‌ 110

              (حقوقي‌)

  24 گزارش‌بيست‌وچهارم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ يك‌ 114

              (حقوقي‌) قطعه‌ زمين‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاك‌ 2941

  25 گزارش‌بيست‌وپنجم‌ ترك‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد 120

              (كيفري‌)

  26 گزارش‌بيست‌وششم‌ تعديل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ 124

              (حقوقي‌)

  27 گزارش‌بيست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد ميليون‌ ريال‌ 128

              (حقوقي‌)

  28 گزارش‌بيست‌وهشتم‌ خريد و نگهداري‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجيزك‌ 134

              (كيفري‌) و اعتياد به‌ ترياك‌

  29 گزارش‌بيست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و مطالبه‌ آن‌ 138

              (حقوقي‌)

  30 گزارش‌ سي‌ام‌ درگيري‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و شرب‌ خمر 143

              (كيفري‌)

  31 گزارش‌ سي‌ و يكم‌ خريد و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ 148

              (كيفري‌)

  32 گزارش‌ سي‌ و دوم‌ تقاضاي‌ ضدور گواهي‌ انحصار وراثت‌ 152

              (حقوقي‌)

33          گزارش‌ سي‌ و سوم‌ قدرت‌ نمايي‌ با اسلحه‌ جنگي‌ كلاشينكف‌ 156

              (كيفري‌)

  34 گزارش‌ سي‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداري‌ شيره‌ ترياك‌ و اعتياد به‌ شيره‌ ترياك‌ 160

              (كيفري‌)

  35 گزارش‌ سي‌ و پنجم‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ رشد 164

              (حقوقي‌)

  36 گزارش‌ سي‌ و ششم‌ خريد و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ 168

             (كيفري‌)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کامل مدل های بازاریابی دانلود پاورپوینت بررسی ایمنی ماشین آلات شبیه سازی آونگ معکوس دوبل به صورت GUI در متلب پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری بررسی قبض در قرض