👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد

چكيده تحقيق :

موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعاليت امدادي آنهاست كه بدين منظور   25 امدادگري كه بيش از 4 سال سابقة فعاليت داشتند و 25 امدادگري كه كمتر از4 سال سابقة فعاليت داشتند به شيوة نمونه گيري در دسترس انتخاب و افسردگي آنها با پرسشنامة افسردگي بك سنجيده شد و در اين پژوهش يك فرضيه شكل گرفت : ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.

براي بررسي فرضيه فوق از آزمون t استيودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراين فرضية فوق رد و فرضية صفر تاييد مي‌شود و اين نتيجه بدست آمد كه بين ميزان افسردگي امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند با امدادگراني كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-نظریه های مدیریت در روانشناسی مدیریت- در 33 اسلاید-powerpoin-ppt طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار برنامه ريزي كلان- شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان انتقال حرارت در توربین