👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

مقدمه مترجم

مطلب حاضر ترجمه بخشي از كتاب «تحول زبان»[1] (قسمتهايي از فصل‌هاي 10 و 11) نوشته رابرت اي.اونز[2] مي‌باشد. در اين كتاب نويسنده به بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان مي‌پردازد. مطالعه اين كتاب براي علاقه‌مندان به رشد طبيعي گفتار و زبان مفيد مي‌باشد، همچنين مي‌تواند الگوي خوبي جهت اينچنين پژوهشهايي در زبان فارسي باشد

عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري

ارتباط شناختي بين پيچيدگيهاي معنايي و نحوي اين تكواژ‌هاست كه كليد مراحل تحول است، نه بسامد كاربرد آنها در گفتار بزرگسال. پيچيدگيهاي نحوي و معنايي زماني آشكار مي‌شوند كه به مراحل يادگيري در زبانهاي ديگر توجه كنيم. براي مثال، مفهوم واقعي «جمع» (يك و بيشتر از يك) واقعاً ساده است و كودك آن را به سرعت فرا مي‌گيرد؛ با اين وجود، نشانه‌گذاري جمع در عربي مصري بسيار پيچيده مي‌باشد و استثناهاي زيادي در آن وجود دارد. در مقايسه با پيش‌دبستاني‌هاي انگليسي زبان، اكثر نوجوانان مصري همچنان در رابطه با «جمع» مشكل دارند.

تفاوت جنسيت نيز مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. در زبان انگليسي، مانند زبان فرانسوي، تنها دو جنسيت، مرد و زن، وجود دارد؛ با اين وجود، اكثر واژه‌هاي انگليسي براي جنسيت نشانه‌گذاري نشده‌اند. فولاني[1]، كه يك زبان نيجري- كنگويي است، حدوداً شامل دوازده جنسيت مي‌باشد. به علت پيچيدگي معنايي و نحوي اين شكلها، كودكان فولاني زبان، نسبت به كودكان انگليسي زبان، نشانه‌هاي جنسيت را در مدت زمان طولاني‌تري فرا مي‌گيرند.

تحول صرفي اوليه فعل امكان دارد به جنبه‌هاي معنايي زير ساختي فعل مربوط باشد (بلوم[2]، ليفتر[3] و هيفتز[4]، 1980). كودك به تدريج مراحل نخستين افعال عمومي و غير اختصاصي نظير make,go,do را فرا مي‌گيرد. با گسترش فراگيري اين نوع افعال، نشانه‌هاي صرفي به سرعت ظاهر مي‌شوند؛ در نتيجه يادگيري صرفي اوليه، ممكن است به صورت واژه به واژه باشد. در مقابل، احتمال دارد كه افعال اختصاصي‌تر نشانه‌گذاري نشده باشند.

به نظر مي‌رسد مفهوم واقعي «زمان فعل» عامل مهمي براي نشانه‌گذاري باشد. براي مثال، زمان «حال استمراري» مربوط به افعالي مي‌باشد كه نشانگر واقعه‌اي مستمر هستند، مانند رانندگي كردن در جمله «من دارم رانندگي مي‌كنم»؛ اما در مورد افعالي كه نشانگر واقعه‌اي منفصل مي‌باشند، به كار نمي‌رود، مانند شكستن ياافتادن در جمله «فنجان از دست من افتاد» و در مقابل «زمان گذشته» در مورد افعال اخير بكار مي‌رود. كاربرد صرفي اوليه محدود است.

يادگيري صرفي مستلزم تفكيك درست واژه‌ها به تكواژها و طبقه‌بندي معنايي صحيح آنها مي‌باشد. در صورت تفكيك كمتر از حد، واژه يا عبارت به تعداد مناسبي از تكواژها تجزيه نخواهد شد. نتيجه، ابداع جملاتي مانند 'He throw-uped at the party' يا 'I Linke jump-roping' خواهد بود. مثال خوب ديگر، روش يادگيري الفبا مي‌باشد: '...J,k,Elemeno, p,Q,...' در تفكيك بيش از حد، كودك تكواژهاي بسيار زيادي را به كار مي‌برد، مانند 'Daddy, you’re interring-upt me!'.

                                                                            مقدمه مترجم 

عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري 2

تكواژهاي اوليه ديگر         5

افعال معين 5

پسوندهاي صفت و اسم 6

يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان 7

تحول شكل جمله 10

عناصر جمله 11

تحول عبارت اسمي 11

تحول عبارت فعلي 13

زمان و ارجاع 19

انواع جمله 23

شكل جمله خبري 24

شكل جمله پرسشي 29

شكل جمله امري 35

شكل جمله منفي36

درونه‌گيري و ربط 41

درونه‌گيري عبارتي 43

درونه‌گيري مصدري 44

درونه گيري اسم فعل 45

درونه‌گيري بند وابسته 46

ربط بندي 51

خلاصه 57

تحول واجشناختي 58

فرايندهاي واجشناختي 60

فرايندهاي ساختار هجايي 60

فرايند همگوني 63

فرايندهاي جانشيني 64

فرايندهاي چندگانه 66

درك و توليد 67

خلاصه 68

نتيجه‌گيري 69

مباحثه 70

خودآزمايي 71

تحول معناشناختي و كاربرد زبان در افراد مدرسه‌رو و بزرگسال 73

اهداف فصل 74

تحول كاربرد شناختي79

داستانها 80

تحول داستانها 83

تحول دستور زبان قصه 89

تفاوتهاي داستان 96

تواناييهاي محاوره‌اي 100

كاربردهاي زبان 101

شروع و حفظ موضوع 105

درخواستهاي غير مستقيم 107رابط‌ها و جداكننده‌ها 106

اصلاح گفتگو 110

اصطلاحات اشاره‌اي 111

تفاوتهاي جنسيتي 112

كاربرد واژه‌ها 113

سبك گفتگو 114

تحول 118

نتيجه 120

خلاصه 122

👇محصولات تصادفی👇

روشهای تدريس اندازه گیری و کنترل کیفیت طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی مقاله اختلالات روانی بررسی تاريخ ايران