👈 فروشگاه فایل 👉

ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مقدمه

مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.

مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.

بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود. اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد. ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت گردد. اعتماد ايجاد گرديده و ترس از ميان برود.

كاركنان با منابع مورد نياز،‌ برخوردار از آموزش و آزادي عمل با داشتن مسووليت و پاسخگويي فعاليت نمايند. كاركنان براي نقش و سهم خود اميدوار و دلگرم گرديده و آنرا تشخيص دهند.

شناسايي،‌ درك و مديريت فرايند هاي مرتبط به هم بعنوان يك سيستم، كارآيي و اثربخشي سازمان را در دستيابي به اهداف خود بهبود مي بخشد.

مديريت سيستمي با يكپارچه و مرتب نمودن فرايندها بعنوان بهترين روش دستيابي به نتايج مورد نظر، سازمان را از قابليت تمركز تلاش بر روي فرايندهاي كليدي برخوردار مي سازد و در ذينفعان سازمان اعتماد سازي به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ايجاد نموده و توسعه مي بخشد.

فصل اول: تشخيص مفاهيم 5

- مديريت، مديريت آموزشي،‌اصول و كاربردهاي آن

- انواع سبكهاي مديريتي

- آموزش و انواع آن

- سيستم، انواع كاربردهاي آن (نگرش سيستمي در مديريت)

- سازمان و انواع كاربردهاي آن(نظريه سازمان مديريت)

فصل دوم: برنامه¬ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها 21

- برنامه آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه¬ها

- فرايند برنامه¬ريزي آموزشي

- اصول تحليل محتوي دوره آموزشي

- ويژگي اساسي آموزش پودماني

فصل سوم: ارزشيابي از دوره¬هاي آموزشي 31

- مفهوم ارزشيابي آموزشي و روشهاي آن

اصول ارزشيابي جامع و فراگير

- اصول ارزشيابي از اثربخشي آموزشي

فصل چهارم: نحوه تهيه گزارش¬هاي مورد نياز يك آموزشگاه 41

- پايه هاي اساسي و مقررات مكاتبات اداري

- اصول تهيه گزارش¬هاي مورد نياز آموزشگاه

فصل پنجم: برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات 42

- اصول برقراري روابط انساني

- مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل¬دهنده آن

- عوامل موثر ارتباطي

- اصول روانشناسي عمومي

- اصول جامعه شناسي عمومي

فصل ششم: نظارت بر امور مالي آموزشگاه 49

- هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصلي آن

- ثبت معاملات در حساب¬ها (شناخت دفاتر مالي و قانوني و دفاتر كمكي حسابداري)

- اصول عمومي حسابداري

- انواع گزارش هاي حسابداري (تراز آزمايشي، ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت حساب)

- روشهاي درج اطلاعات حسابداري

فصل هفتم: تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوريهاي مدير 61

- خلاقيت، نوآوري فنون آنها

- ارتباط خلاقيت و برنامه¬ريزي

- شيوه¬هاي تفكر اخلاق

- موانع خلاقيت و نوآوري در سازمان

فصل هشتم: نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار: 85

- حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط كار

- وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد انها

- اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار

- عوارض جانبي و اصول انجام كمك¬هاي اوليه آتش سوزي و اصول انجام آتش نشاني

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی خودارزیابی سازمانی پاورپوینت مقاوم سازی ستون بتنی با پیش تنیدگی جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی