👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

پيشگفتار1

    مقدمه 3

فصل اول: كليات تحقيق

موضوع تحقيق4

بيان مساله4

اهداف تحقيق4

اهميت تحقيق4

پيشينه تحقيق5

فرضيه هاي تحقيق5

قلمرو تحقيق6

روش تحقيق6

روشهاي جمع آوري اطلاعات6

محدوديت هاي تحقيق7

واژه ها و اصطلاحات كليدي7

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

بخش اول

تشكلهاي صنفي10

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

تاريخچه سنديكاهاي صنفي11

اهميت واحدهاي صنفي در كشور11

نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه12

تعاريف13

نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه16

تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي18

تعاون25

تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي28

نتيجه گيري35

الگويابي36

بخش دوم

اتاق بازرگاني بين المللي43

اتاق بازرگاني و صنايع كره47

اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي60

اتاق بازرگاني لندن67

جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا75

ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل86

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

پارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني88

جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا89

ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي90

بودجه اتاق بازرگاني91

كاركنان اتاق بازرگاني92

فصل سوم: جامعه آماري

تاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران94

سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران105

قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(1348) 108

قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(1373) 115

كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران120

آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران121

نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران124

فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران125

فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان126

فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايران

همكاري دارند127

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

بررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران128

فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند129

شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني131

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي132

فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي134

مدل تحقيق137

فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

روش تحقيق138

روش هاي جمع آوري اطلاعات138

معيارهاي مقبوليت تحقيق140

روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه143

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)145

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول)146

نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني149

فرضيه اول150

فرضيه دوم153

فرضيه سوم154

عنوان                                                                                                                                                          &nb

👇محصولات تصادفی👇

ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي نخستین تحقیق و پژوهش ناب بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن ریاضی و راز: مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید تجهيزات حفاظتي ـ البسه ايمني ـ نيازمنديهاي عمومي دوره آموزشی تربیت ممیز بر اساس استاندارد ISO19011:2002