👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

چکــیـده

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه

با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقي برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1طرح مساله و بيان ضرورت آن

1-2سوالات اصلي تحقيق

1-3اهداف تحقيق

1-4فرضيه

1-5روش تحقيق

1-6پيشينه و سابقه انجام

1-7مسائل و مشكلات تحقيق

فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين

2-1 مقدمه

2-2 مفاهيم تحقيق

2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين

2-2-2 مفهوم زمين

2-2-3 ناحيه

2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري

2-2-5 برنامه‌ريزي

2-2-6 برنامه‌ريزي شهري

2-2-7 منطقه

2-2-7-1 انواع مناطق

2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري

2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي

2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري

2-2-11 تعريف مديريت

2-2-12 مديريت شهري

2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران

2-3-1 طرح هادي شهري

2-3-2 طرح جامع شهر

2-3-3 طرح تفصيلي

2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين

2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا

2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران

2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان

2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15

2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي

2-5-1 نظريه نوگراها

2-5-2 نظريه سلامت روان

2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر ...

2-6 نتيجه‌گيري

فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي

3-1 مقدمه

3-2 موقعيت طبيعي

3-2-1 موقعيت جغرافيايي

3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15

3-2-3 آبهاي زيرزميني

3-2-4 زلزله خيزي

3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه

3-2-6 ژئومورفولوژي

3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه

3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي

3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي

3-2-2-1 آب و هوا

3-2-2-2 ميزان بارش

3-2-2-3 رطوبت نسبي

3-2-2-4 روزهاي يخبندان

3-2-2-5 روزهاي باراني

3-2-2-6 درجه حرارت

3-2-2-7 باد

3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه

3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه

3-4 مطالعات جمعيتي منطقه

3-4-1 مقدمه

3-4-1-2 روند تحولات جمعيت

3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت

3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت

3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت

3-4-1-6 مهاجرت در منطقه

3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي

3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت

3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه

3-5 تاسيسات زيربنايي

3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب

3-5-2 قنوات

3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي

3-5-4 مخابرات

3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي

3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع

3-5-7 شبكه آبرساني

3-6 نتيجه‌گيري

فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15

4-1 مقدمه

4-2 تقسيمات داخلي منطقه

4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي

4-4 كاربري زمين در منطقه

4-4-1 كاربري مسكوني

4-4-2 كاربري تجاري

4-4-3 كاربري آموزشي

4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني

4-4-5 كاربري اوقات فراغت

4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي

4-4-5-2 كاربري ورزشي

4-4-5-3 فضاي سبز شهري

4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي

4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي

4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري

4-4-9 كاربري حمل و نقل

4-4-10 كاربري صنعتي

4-4-11 كاربري شبكه

4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل

4-4-13 كاربري اراضي باير

4-4-14 كاربري حريم شبكه برق

4-5 ارزيابي سطوح و سرانه

4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15

4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج 109

4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها

4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه

4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي

4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف

4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي

4-10 نتيجه‌گيري ..

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات

5-1 آزمون و فرضيات تحقيق ..

5-1-1 فرضيه اول ..

5-1-2 فرضيه دوم ...

5-2 نتايج تحقيق ..

5-3 امكانات و فرصتها ( پيشنهادها )

منابع وماخذ فارسی..

منابع وماخذ انگلیسی

چكيده انگليسي ...

👇محصولات تصادفی👇

بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي پاورپوینت میراگر پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری دانلود طرح توجیهی تولید چای صنعتی نقشه ی بخش های شهرستان چالدران