👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی موضوع محاربه و مجازات آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی موضوع محاربه و مجازات آن

چکیده:

بدون ترديد از روزي كه بشر خود را شناخته و با ديگر همنوعانش به يك زندگي اجتماعي پرداخته است، همواره يا به جهت حسابگري و يا از روي ناچاري به اطاعت از مجموعه قواعد زندگي تن درداده است. خصلت تكليف پذير انسان باعث شده است كه بشر بتواند نيازمندي ها و خواسته ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و مقررات موضوعه بشري برطرف و حل و فصل كند. بنابراين بايد گفت كه لازمه زندگي اجتماعي وجود همين قوانين و مقرراتي است كه براي انسان تعيين تكليف مي كند پس جامعه به چنين قواعد و مقرراتي نياز دارد و بايد مجازات‌هايي وجود داشته باشد براي برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت در بين مردم و قواعد و مقرراتي كه با حقوق و آزادي ها و شخصيت معنوي افراد در ارتباط است از اهميت به سزايي برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعايت احترام و اطاعت از اين مقررات كرده است.

حدود يكي از اين قواعد و مقررات است كه در بين ساير قوانين جزايي اهميت زيادي دارد و داراي مصاديق مختلفي مي باشد كه هدف ما در اين خصوص بررسي محاربه و مصاديق آن است تا بتوانيم در اين مورد تحقيق و تحليل بيشتري انجام دهيم و مورد توجه قرار گيرد.

فهرست مطالب

پيشگفتار...............................

مقدمه.................................. 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن.... 2

گفتار اول: مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي...3

گفتار دوم: اهداف مجازات............ 6

فصل دوم: حدود........................ 11

گفتار اول: تعريف حد و انواع آن...... 12

1. انواع حد................................. 17

2. حد تازيانه................................ 17

3. حد سنگسار............................. 18

4. حد قطع دست.......................... 18

گفتار دوم: در بيان احكام حدود از نظر خاصه و عام...... 18

ضرورت اجرايي حدود و فلسفه آن...... 20

فايده اجتماعي كيفر حدود.............. 23

فوريت و عدم تأخير در حدود.............. 24

نتايجي كه بر الهي بودن شريعت مرتبت است........ 25

فصل سوم: محاربه........................... 29

گفتار اول: تعريف محاربه...................... 30

1. تعريف محاربه و قطع طريق............... 30

2. تعريف محاربه از ديدگاه امام خميني..... 31

3. تعريف محاربه و تجديد سلاح لاخافه الناس........ 31

4. تعريف محاربه در قانون مجازات اسلامي......... 33

گفتار دوم: اركان جرم محاربه..................... 33

ركن مادي جرم:.................................... 33

1. رفتار مرتكب...................................... 35

2. وسيله............................................. 35

3. موضوع جرم...................................... 36

4. نتيجه مجرمانه................................... 36

5. رابطه عليت بين فعل محارب و نتيجه مجرمانه........ 37

ركن معنوي جرم..................................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرايم ديگر....... 38

رابطه محاربه با افساد في الارض........... 38

رابطه محاربه و بغي.............................. 40

رابطه محاربه و جرم سياسي................. 43

رابطه محاربه و سرقت........................... 44

گفتار چهارم:...................................... 47

تأثير انگيزه در محاربه............................ 47

شروع به محاربه.................................. 48

محاربه در مقررات جمهوري اسلامي......... 49

محاربه در حقوق كامن لو................... 52

فصل چهارم...................................... 54

گفتار اول: راه هاي ثبوت محاربه............ 55

1. علم قاضي................................... 57

2. اقرار............................................. 59

3. بينه............................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح براي رسيدگي..... 61

1. دادگاه نظامي................................... 62

2. دادگاه ويژه روحانيت........................ 63

3. دادگاه انقلاب............................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه............ 64

1. مرگ محارب................................... 64

2. توبه............................................ 64

3. حق عفو.................................... 65

4. جنون و ارتداد.............................. 65

5. تأثير گذشت شاكي خصوصي........ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

كيفيت اجراي هر يك از مجازات هاي محاربه...... 69

1. قتل................................................ 69

2. به دارآويختن.................................. 70

3. قطع دست و پا................................. 71

4. نفي................................................ 73

نتيجه گيري........................................... 76

منابع و مآخذ ..........................................78

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ) جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92 پایان نامه ارشد-اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ايندول بوتيريك اسيد (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه رزماری کتاب شاتل فضایی و ایستگاه فضایی بین المللی