👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان

چكيده:

به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت فرزندان آنها دربين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر اردبيل نمونه اي با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)

سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بر مبناي الگوي بامريند روي مادران و پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس روي فرزندان آنها اجرا گرديد.

پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها توسط نرم افزار كامپيوتريSPSS نتايج نشان داد كه مادراني كه شيوه تربيتي آنها دموكراتيك و آزادگذاري است انگيزش پيشرفت فرزندان آنها بيشتر است.

در اين تحقيق از نظر انگيزش پيشرفت تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نشد.

فصل اول

چكيده:

مقدمه

بیان مسئاه

فصل دوم: ادبیات تحقیق

ساختار نظريه اتكينسون

ساختار نظريه اتكينسون

كارايي نظريه اتكينسون :

نظريه موراي

ويژگي هاي افراد پيشرفت گرا

فصل سوم : ابزار و روش تحقیق

- مقدمه

- روش تحقيق

- جامعه آماري، نمونه گيري و روش نمونه گيري

- مشخصات ابزار اندازه گيري

- متغير مستقل و وابسته

- روشهاي آماري

فصل چهارم: بررسي فرضيه ها

- مقدمه

- جداول ونمودارها واطلاعات توصيفي

- آزمايش تك تك فرضيه ها

فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري

- نتيجه گيري از آزمايش فرضيه ها

- بحث درمورد نتايج

- پيشنهادات كاربردي

- پيشنهادهايي براي پژوهش

منابع

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی در مورد سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS آسیب شناسی روانشناختی توریسم ورزشی مراحل خوشنويسي و آداب و وظايف خوشنويسان تحقيق صهيونيسم نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دماوند (واقع در استان تهران)